anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURGBP 05/01/2022

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
eg chờ sell tại vùng giá màu cam sl 30 pip
Lưu ý: nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.