SonPriceAction

EURGBP canh sell

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang trending đepn trên khung tg d1, canh sell khi giá hồi lên yeues và sau đó xuất hiện các tín hiệu đảo chiều để get short trên d1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.