GKFXPrimeVN

Chiến lược cho cặp EURGBP

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp EURGBP thể hiện áp lực giảm khá mạnh
Canh sell tại vùng giá 0.8580
Mục tiêu hướng đến 0.8510

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.