Atptrading271

EURGBP giá xuống

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá có thể quay về lại vùng hỗ trợ, sau đó sẽ có 1 đợt tăng mạnh .

Inbox để nhận được hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.