zzzdon

Phân tích cặp tiền EURJPY 23-12-2023

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cấu trúc
1D : tăng
4H : tăng
1H : tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.