NamHenry

Cặp tiền EUR/JPY

Giá lên
NamHenry Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy giá hiện tại
vùng giá kì vọng: 127.xx-129xx
Đóng lệnh: dừng lỗ:
đã đóng lệnh do không đi đúng kì vọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.