Trade5Day

Bán tại điểm hợp lưu và vùng giá mạnh

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ đợi bán theo vùng mất cân bằng mạnh mẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.