Sinvestvn

Xu hướng EURJPY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
chờ điều chỉnh để BUY EURJPY trên H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.