AnhH

EURJPY- W1- Bearish Cypher

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY hình thành mẫu hình Bearish Cypher.
Điểm vào 134.400-500, TP SL như hình. Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.