namhn

Vai- Đầu -Vai hình thành. Xu hướng dài hạn cho lệnh Buy

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
126.917 là điểm mạnh tại vùng cầu của chart weekly, Giá chạm Lần 3 trong kênh xu hướng tăng dài hạn. Hiện tại giá đã phá được vùng cung 128.400, rớt xuống 127.400 và hiện tại đang quay lại test 128.400. Khuynh hướng điểm rơi trong về 126.917 và 126.154. TẠi 2 vị trí này ưu tiên lệnh Buy trên thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.