smallturtle

Bán EUR/JPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Biểu đồ H4: Cấu trúc giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá bán: Giá hiện tại 131.052
+ Giá cắt lỗ: 131.397
+ Giá chốt lời: 129.898
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.