SonPriceAction

EURJPY sell tại giá thị trường

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY đã tiếp cận kênh trên của channel tăng và có dấu hiệu đi xuống bằng các cây nến pinbar và momentum mạnh trên h4, sell tại giá thị trường SL TP như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.