OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy on stop đầu nến ngày hôm nay như trên hình. EURJPY đang có double bull flag trên w1 và d1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.