minh_liteforex

Bán EJ tại 129.7

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Bán EJ tại 129.7, target 128.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.