OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung h4 chúng ta có thể thấy đã tạo 2đáy. giá đã phá lên và test lại tại ema 200.
Price: 127.05
SL: 126.350
tp: 128.400
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.