NguyenHuuHung

LONG EUR/JPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Gía hiện tại đang điều chỉnh phân phối ở vùng hỗ trợ cứng. có thể mua ở đây, dừng lỗ dưới vùng hỗ trợ này, và chốt lời về vùng cản đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.