trungtrucpham88

EURJYP: Chờ tới điểm SELL

FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ đang sắp vào vùng quá mua,
Sell Limit: 135.500.
TP: 132.000
Khối lượng: 5% tài khoản.
Thời gian nuôi lệnh: dự kiến 1 tuần!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.