URIFX

EURJPY: Có thể mua end of trend ở 30m

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Trong chart D1, chúng ta có thể xác định rằng PA đang trong quá trình correction của Trend bull.
Trong phạm vi giá chạm biên dưới của channel, ta thấy PA không di chuyển nhiều, VA của VP hẹp, có thể nhận định rằng bên Buy và bên Sell khá cân bằng.
Behavior mong đợi là bên Sell sẽ Sell cover và giá sẽ hồi lên trong vùng cân bằng VA của VP.

Đây là cơ hội để buy / sell trong range an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.