ThePhi-FX

EURJPY - BULLISH FLAG PATTERN

FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Nhận định cặp EURJPY:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình cờ tăng, đồng thời chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

EURJPY forecast:
1. Uptrend;
2. Bullish flag pattern has formed; EURJPY has touched to EMA21;
3. Setup priceaction: Pinbar , buy limit 50% pinbar .
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.