ThePhi-FX

EURJPY - BULLISH FLAG PATTERN

FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Nhận định cặp EURJPY:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình cờ tăng, đồng thời chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

EURJPY forecast:
1. Uptrend;
2. Bullish flag pattern has formed; EURJPY has touched to EMA21;
3. Setup priceaction: Pinbar , buy limit 50% pinbar .
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,