linh.fondex

EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá đang tiếp cận điểm kháng cự 130.20,nơi có khả năng đảo ngược hướng hỗ trợ tại mức 129.42,đang gần tiến đến ngưỡng kháng cự 96% nơi một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.