OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá phá cản.đảm đông bán mạnh
Canh muakhi giá quay đâuf phá cản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.