OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đang phản ứng tại vùng Flipzone.
Có thể canh phản ứng tại vùng này để vào lệnh Buy.
Hoặc đặt lệnh Set and Forget tại vùng Demand 1.702.
Stoploss 1.6961
Take Profit 5R tại 1.7321
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.