rim5067

EURNZD Daily chart analysis

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD
Nhận định giá đang chạy trong mô hình giá ABCDE
Sell về điểm D , vùng demand zone trên khung D1B
Buy ở demand zone trên khung D1, Target điểm E ( Supply zone )