rim5067

EURNZD Daily chart analysis

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD
Nhận định giá đang chạy trong mô hình giá ABCDE
Sell về điểm D , vùng demand zone trên khung D1B
Buy ở demand zone trên khung D1, Target điểm E ( Supply zone )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.