OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
10/9/2021
MUA :
Nến đảo chiều xuất hiện tại vùng hỗ trợ.
, MFI, STOCH được bán quá mức
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.