URIFX

EURNZD => Bán vai phải

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
D1 vẫn còn lên nữa nhưng H1 vẫn có cơ hội sell.
D1:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.