dinhchien

EURNZD - tìn hiệu giảm khung H1

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
50% khi đoán hình
- Daily: divergence
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.