OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
bán vùng cung giá 1.6269
cắt lỗ 1.6310
chốt lời 1.6165
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.