Samurai_FX_VN

Chuẩn bị canh BUY EN

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá đã điều chỉnh đủ 3 nhịp sóng, cguẩn bị qua đoạn sóng hồi. Buy ngược xu hướng ăn con sóng hồi.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.