LUANNGUYENVIET

EURNZD đang trong range rất đẹp " Chiến lược 03 TTR"

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Các bạn trong range rất đẹp hãy cho tôi ý kiến của bạn làm gì với cặp EURNZD ưu tiên long hay short ? mình sẽ đánh theo chiến lược03 TTR( Trade the range).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.