drbin2211

EURNZD - Mua lên

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mọi người chờ như trong hình mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.