URIFX

EURNZD: Chờ pullback để sell tiếp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá break out và tiếp tục hành trình bearish .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.