Eagle-Pips

[Scalping] EURSGD Sell ngay @1.52335

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
EURSGD Sell ngay @@1.52335
SL @1.52636 (-27 pips)
TP @1.52000 (+36 pips)

- ICMarket cặp này spread tốt nhất.
- Scalping nên RR 1.0

Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.