ThePhi-FX

EURUSD - SELL WITH INSIDEBAR

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định cặp EURUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm kháng cự quanh mức 1.16625, chạm EMA21 và hồi quy về Fibonacci 38.2;
3. Setup vào lệnh: Insidebar, có thể đặt sell stop dưới nến mẹ.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend;
2. EURUSD has retested to resistance around 1.16625, touched EMA 21 and retreated to fibonacci 38.2%;
3. Setup priceaction: Insidebar, sell stop with motherbar.
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.