NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Gia của cặp vẫn trong trạng thái down trend, hầu như các tính hiệu, chỉ báo đều cho thấy việc đó.
Giá đang nằm dưới đường trung bình động quan trọng
Mây Ichimoku đang trong vùng đỏ
Đường xanh của Ichi vẫn được nằm trên đường đỏ....
TP:1.08

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.