dinhchien

EURUSD - Kết hợp Keltner - Stoch - ADX 3/2/2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Risk/reward: 1/1 và 1/~2| Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Stochastic: 80/20 | Adx: 31/9/9 | Notrade friday
-------
Max risk: 2%.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
......Tăng: Nếu giá 2 lần vượt qua đóng cửa trên đường Upper 1 thì chờ về lần 3 để vào lệnh.
......Giảm: Cá nếu giá 2 lần vượt xuống đóng cửa dưới đường Lower 1 thì chờ về đường Lower 1 lần thứ 3 đánh giảm theo 2 lần trước.
...Stochastic:
......chỉ số k > 80: Xu hướng tăng. k<20: Xu hướng giảm.
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.
Bot luôn cho biết điểm vào lệnh trước để Trader biết đặt lệnh, cứ 1 giờ sẽ cập nhập giá vào lệnh 1 lần.
3, Tránh trường hợp bị lỡ cơ hội khi BOT đã vào lần 1, Bot sẽ vẽ điểm vào lệnh lần 2 khi tín hiệu lần 1 đã có, tỉ lệ risk/reward lần 2: 1/~2.
Nếu dùng Fibonacci retracement thì là 0.66 hay 66%.
* Tận dụng tỉ lệ thành công cao hơn 60% của lệnh 1 để vào lệnh 2 có tỉ lệ Risk/reward cao hơn,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.