leducdat231197

Buy EU

Giá lên
leducdat231197 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nến tuần đóng khá đẹp ủng hộ buy tạm thời
canh buy tại vùng demand và chốt ở hai đường trendline
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lệnh ở trendline thứ hai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.