dinhchien

EURUSD - Kết hợp Keltner - Stoch - ADX 14/1/2020

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Risk/reward: 1/1.3 | Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Candle not entry: 80% | Stochastic: 70/15 | Adx: 31/9/9 | Notrade friday

Max risk: 1,5% - Risk/reward: 1/1.3.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
...Stochastic:
......chỉ số k > 70: Xu hướng tăng. k<15: Xu hướng giảm.
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh 1:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.
3. Điểm vào lệnh 2: Xuất hiện điểm vào lệnh 2 vào lệnh fibo: 66.7% để có tỉ lệ risk/reward: 1/2.
*** Xác suất thành công lệnh 2 luôn thấp hơn 50%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.