K98Trading

$EURUSD View M15

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy Eurusd ngày 6/4/2023 mức giá 1.09109... ngắn hạn m15. Kỳ vọng giá có thể đi lên đỉnh gần nhất trước đó trong ngày! SL: 1.08928 R:R 2:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.