tranbaotrung01

Waiting for confirmation to go Long

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã bước vào sóng AB.chúng ta đợi buy EU theo sóng điều chính BC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.