rim5067

EURUSD sell setup, mục tiêu lấp GAP

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD khung D1 đánh dấu việc phá đáy, nhìn kĩ hơn thì nó hình thành mô hình tiếp diễn giảm, giá mục tiêu sẽ về vùng GAP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.