smallturtle

Mua EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Biểu đồ ngày: Cấu trúc tăng
- Kế hoạch mua tại hỗ trợ của H4
+ Giá mua: market
+ Giá cắt lỗ: 1.12615
+ Giá chốt lời: 1.13859
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.