ShaneHua

EURUSD: Sep 18, 2023

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản phân tích sóng elliott cho EURUSD (18/9)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Bán
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng hiệu chỉnh (Corrective wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng: Zigzag
• Vị trí (Position): Sóng - Minute, màu hồng.
• Hình dạng hiện tại (Shape): Impulse v- Subminuette, màu cam
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: Thị trường tăng giá phá vỡ điểm vô hiệu (Invalidation point) tại 1.0756

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.