VitThng

What is to do next EURUSD

Giá lên
VitThng Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
I am just a newbie in trading Forex. This is my new first analysing try for EURUSD .

Recommended buy zone: 1.3024
Stop loss at: 1.2892
Take profit at: 1.13487
If you like it, follow me to root for another interesting analysis.

Follow me on my
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=...
Instagram: drew_thijs
Bình luận:
As predicted beforehand, the price last night (+7 UTC) has increased then surpassed selling-level, keep watching and be patient when hitting the target SELL ZONE.

Thank you and Good luck, every body !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.