yen_yen94

EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như phân tích đã vẻ ở ngày trước, d1 đã sập đúng như dự kiến. Hiện tại h4 đường giá đã phá xuống khỏi kháng cự h4... có để chờ pullback phía vùng trên rồi sell tiếp target h4 hoặc d1 dự kiến trên 300pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.