Dautusieude_Official

EUR/USD: Có thể mua ngay bây giờ

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên khung M15 Cặp tiền đã tiếp cận vùng hỗ trợ trước đó.
Cắt lỗ: 1.10530

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.