anhtuhu

Phân tích EU đa khung - W1 -> H4

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá phá hỗ trợ tại 1.14145 thì sẽ giảm về 1.1298
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.