dinhchien

EURUSD - Day trade by Keltner Channel 31-8-2020

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* The signal is tested successfully for 3.5 years with a steady win rate year on year until now.
Risk: 1%.
* Backtest time: 3.5 years / Premium account, varies between currency pairs (Cryto default backtest time is shorter since the market is open on both Saturday and Sunday: about 2 years).
The price rule of EURUSD in 20,000 past H1 candles past:
Bình luận:
Link indicator

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.