dinhchien

EURUSD - Giảm theo Bear Divergence RSI 17/12/2022

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1. Giá cao hơn nhưng đỉnh RSI lại thấp hơn.
2. RSI: Điểm a phải nằm ở vùng quá Mua (>70).
3. RSI: Điểm b quan trọng nhất phải vượt xuống 50 và vượt xuống 2 đường EMA 34-80 > có cơ sở gây đảo chiều.
4. RSI: Điểm c thứ nhì phải nằm dưới vùng quá Mua (70) > kỳ vọng lực tăng đã giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.