TungDang0511

EU H4 ngày 13/07/2020. Quay về vùng 1.11851

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên nến H4 cặp EU hiện đang có mô hình vai đầu vai với setup khá đẹp. Chỉ cần chờ nên H4 đóng cửa dưới đường cổ là có thể sell hoặc chờ hồi lại đường cổ mô hình vai đầu vai để có một điểm entry với tỉ lệ R:R tốt hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.