tradafx

Waiting for a buying opportunity with EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
H8 time frame.
Structure: The downtrend has been broken, Key level at 1.19000 has been broken.
However, this strong bullish move has not yet confirmed the uptrend on the 8-hour timeframe.
Wait for a retracement and confirmation of the uptrend to be able to enter a buy with EURUSD .
After the price has confirmed bullish , the next move target is 1.22000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wish you all have a good trading day!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.